Länkar

Gränsregioner

Nordiska ministerrådet ger stöd till följande gränsregioner.

Arko-samarbetet (Arvika & Kongsvinger)

ARKO er ett samarbete som har funnits sedan 1967 och är en av de eldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen.

Kvarkenrådet

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen.

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse.

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet omfatter Nordland, Troms og Finnmark fylker i Norge, Lappland i Finland og Norbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består af repræsentanter fra erhvervslivet og fra de regionalpolitiske ansvarlige myndigheder i de ovennævnte regioner. Rådet er et grænseregionalt partnerskab imellem myndigheder og erhvervslivet.

Gränskommittén Østfold – Bohuslän/Dalsland

Regionen Østfold-Bohuslän/Dalsland har det tätaste och mest frekventa kontaktmönstret längs hela svensk-norska gränsen. Samarbetet Østfold-Bohuslän/Dalsland inleddes år 1980 för att främja utvecklingen i området och för att få ett forum för frågor som rör båda länderna.

Öresundskommittén

Öresundskomiteen har siden 1993 været en vigtig politisk drivkraft for den øresundsregionale udvikling. Öresundskomiteen sätter politisk fokus på arbetsmarknad och gränshinder, infrastruktur och kultur och folkligt engagemang.

Tornedalsrådet

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen.

Bottenviksbågen

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Båttenviksbågen kan fungera som länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Hedmark-Dalarna

Tett samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og lensstyrelsen Dalarna har blitt opprettet de siste årene. Samarbeid omfatter utvikling og gjennomføring av en rekke samarbeidsprosjekter under Interreg IVA Sverige-Norge Programmet.

MittSkandia

MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MittSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete.

Gränskommittén Värmland-Østfold

Gränskommittén Värmland-Østfold arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan Värmland i Sverige och Østfold i Norge. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter.

Nordiska Atlantsamarbetet (NORA) NORA är en gränsregional kommitté inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värden.

Informationstjänster

Informationstjänsten Hallå Norden

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det lättare för privatpersoner att röra sig i Norden. På Hallå Nordens webbsidor kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som flyttar, studerar eller arbetar i de nordiska länderna. Du kan också ställa frågor till oss via vårt elektroniska frågeformulär.

Öresund Direkt

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Scandinavian Centre i Malmö. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv.

Grensetjänsten

Grensetjänsten är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänstens huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Utöver detta arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder.