ARKO stadgar

Stadgar för ARKO-samarbetsregion

(Fastställda årsmöte mars 2010, reviderade årsmöte april 2011, reviderade årsmöte mars 2015)

Allmänt, syfte

ARKO är en gränsöverskridande samarbetsorganisation mellan kommuner i Sverige och Norge med

syfte att utveckla och underlätta gränssamarbetet.

ARKO skall arbeta för att utveckla de strukturer som gör att människor, kommuner, näringsliv och

organisationer kan samarbeta inom området.

ARKO skall genom information, rådgivning, skapande och förmedlande av kontakter samt genom

konkreta projekt inom olika delar av samhällslivet göra gränsområdet till en bättre plats att bo och

arbeta i.

 

Målsättning

Målsättningen för verksamheten inom ARKO skall vara att stärka bosättningen och trivseln i

gränsområdet och skapa ökad sysselsättning.

 

Medlem/avgifter

Medlem i organisationen är de kommuner som sökt medlemskap och som godkänts av styrgruppen.

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till ARKO enligt beslut i styrgruppen. Medlemsavgiften

är lika stor för alla och indexregleras årligen.

 

Motioner

Motioner skall vara sekretariatet tillhanda senast 3 veckor före årsmötesdatum.

 

Ägarmöte

Två gånger årligen hålls ett ägarmöte där budgetram, årsredovisning och samarbetets mål och

riktlinjer fastställs. Vid behov kan extra ägarmöten sammankallas. Kommunalråd/ordfører och

kommunchefer/rådmenn från alla medlemskommuner deltar på ägarmötet. Ägarmötet väljer en

ordförande och en vice ordförande samt utser styrgrupp. Ordföranden och vice ordföranden skall vara

politiker som väljs på två år och skall växla mellan länderna. Det är ägarmötet som beslutar om

samarbetsorganisationens stadgar.

 

Styrgrupp

ARKO-samarbetet leds av ordförande för ARKO och en styrgrupp på 4 personer. Styrgruppens ledamöter utgörs av två kommunalråd/ordförer samt två kommunchefer/rådmenn. Ledamöterna ska bestå av två från vartdera landet. Kan inte detta tillgodoses, väljs representant från medlemskommunerna som visat intresse för ARKO-samarbetet. Varje representant har en röst i styrgruppen men vid lika röstetal innehar ARKO:s ordförande utslagsröst. Ledamöterna väljs för en period av fyra år. Omval kan ske av sittande.

För att upprätthålla kontinuitet i styrelsearbetet bör eftersträvas att 2 av ledamöterna väljs på 2 år, och att 2 ledamöter väljs på 4 år.

I styrgruppen inbjuds även en representant från Region Värmland respektive en representant från Hedmark Fylkeskommune att medverka. Dessa representanter har endast förslags,- och diskussionsrätt.

Styrgruppen skall utse arbets/projektgrupper som bedöms nödvändiga för samarbetet och dess verksamhet.

 

Verksamhetsansvar/ansvarsfrihet

Alla medlemmarna är ansvarliga och ingen kan åberopa sig eller få ansvarsfrihet.

 

Firmatecknande m.m.

ARKO: s firma tecknas av den/de personer som styrgruppen utser.

 

Utträde

Kommun som önskar utträda ur samarbetet skall göra detta skriftligen till styrgruppen.

Uppsägningstiden är ett år och utträde kan endast ske vid kalenderårs utgång om inte styrgruppen

beslutar annat.

 

Dessa stadgar har fastställts av styrgruppen för ARKO i Morokulien den 12 mars 2010.

Revidering av årsmötet i Grue den 13 april 2011. Revidering av årsmötet i Arvika 26 mars 2015.